جستجو

بایگانی برای دسته ی ‘مصارف عمومی’

عملکرد اکسیژن فعال (ازن) در از بین بردن میکروارگانیسم ها

اکسیژن فعال میکروارگانیسهای مختلف نظیرانواع باکتریها، ویروسها، پروتوزوئر ها،  قارچها ، مخمر ها و اسپورها و هاگهای منتشر شونده از طریق آب و هوا را ازبین می برد .... ادامه مطلب

ویدیو های منتخب