جستجو

فعالیت های بیوشیمیایی و بیوفیزیکی اوزون

خلاصه آنچه در این مقاله خواهید خواند :

فعالیت های بیوشیمیایی و بیوفیزیکی اوزون
نگاهی به برخی کاربردهای فوق العاده اوزون در خون
تجزیه گلیکوژن در گلبول های قرمز خون و فرآیندهای آن
اشاره به برخی تحریکات فوق العاده اوزون به شکل انرژی در خون
علل احیای سیستم گردش خون با اوزون

فعالیت های بیوشیمیایی و بیوفیزیکی اوزون

فعالیت های فوق العاده اوزون در خون

فعالیت های بیوشیمیایی و بیوفیزیکی اوزون(ozone)، اوزون به عنوان یک ضدعفونی کننده، دئودورانت، باکتری کش، ویروس کش، قارچ کش، انگل کش، پروتئزوا کش، هموستات، ضد درد، محرک گردش خون، عامل پاک کننده زخم و عامل سلامت بخیه عمل می کند. اوزون این فعالیت ها را از طریق یونی نمودن، تبادل ساب اتمیک، الکترون/ واکنش های رادیکال آزاد، واکنش های الکترومغناطیسی انجام می دهد که منجر به تجمع و انتقال فوتون و انرژی می شود. در میان تعداد زیادی از فعالیت های مربوط به اوزون می توان به این موارد اشاره کرد:

 

۱-تجزیه گلیکوژن در گلبول های قرمز خون ، باعث فرآیند هایی به ترتیب زیر می گردد :

منجر به افزایش آزادسازی اکسیژن از هموگلوبین در خون نسبت به بافت ها می شود.

منجر به افزایش شکل گیری استیل کوآنزیم آ می شود که در سمیت زدایی متابولیکی حیاتی است.

بر روی سیستم حمل و نقل میتوکندری اثر دارد و بنابراین منجر به افزایش متابولیسم همه سلول ها و حفاظت در مقابل تغییرات موتاژنی می شود.

منجر به افزایش قابلیت انعطاف سلولی و PO2 شریانی و کاهش تجمع Rouleaux می شود که در ارتباط با عملکرد طبیعی متابولیسم سلول قرمز خون است.

 

۲-کاهش تولید NAPH و اکسید شدن سیتوکروم ها

 

۳-تحریک سیستم رتیکول- اندوتلیال، بنابراین بافت مجددا ساخته می شود.

 

۴-کلاته شدن آهن و کلسیم و بنابراین بلوکه شدن شکل گیری رادیکال های آزاد

 

۵-افزایش تولید ATP، بنابراین برای تولید کاتالاز مجاز است.

 

۶-فعال نمودن آنزیم مربوط به تخریب پراکسید و رادیکال آزاد اکسیژن (یعنی گلوتوتیون، کاتالاز و sod)

 

۷-مختل شدن غشاهای سلولی از جنس چربی به صورت بی هوازی و / به صورت جزئی ارگانیسم های پاتوژنی غیرهوازی به همراه سلول های دفاعی/ ضعیف که تنها منجر به تفکیک اتمی و حلالیت به دلیل واکنش هیدروکسی پراکسید شکل گرفته می شوند و بنابراین منجر به تخریب و در معرض قرارگیری آنها می شود.

 

۸-افزایش لکوسیتوزیس (تولید سلول سفید خون) و فاگوسیتوزیس (فعالیتی که سلول های سفید خون ماده خارجی را تخریب می کنند).

 

۹-تحریک تولید اینترفرون و اینترلوکین ۲

 

۱۰-باز نمودن DNA پلاسمید حلقوی که منجر به کاهش تکثیر باکتری ها می شود.

 

عنوان مقاله : فعالیت های بیوشیمیایی و بیوفیزیکی اوزون

گردآوری و تنظیم : توسط تام هریلسون

ترجمه و تنظیم مقاله فعالیت های بیوشیمیایی و بیوفیزیکی اوزون : وحید میرزاآقایی ( محقق و پزوهشگر ازن )

سایت تحقیقات و اطلاعات ازن

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب