جستجو

عملکرد اکسیژن فعال (ازن) در از بین بردن میکروارگانیسم ها

اکسیژن فعال میکروارگانیسهای مختلف نظیرانواع باکتریها، ویروسها، پروتوزوئر ها،  قارچها ، مخمر ها و اسپورها و هاگهای منتشر شونده از طریق آب و هوا را ازبین می برد . باکتریها، میکروارگانیسم های کوچک تک یاخته ای هستند که دارای ساختمان ساده و ابتدایی می باشند. فشار اسمزی داخلی اکثر باکتریها حدود ۵ تا ۲۰ اتمسفر می باشد . این امر بعلت غلظت زیاد مواد محلول درون سلولی است . اسکلت محکمی دور سلول باکتری بنام  دیواره سلولی از انفجار باکتری وپاره شدن غشاء به علت اختلاف فشار اسمزی درون و بیرون باکتری جلوگیری می کند. مولکول اکسیژن فعال با حمله به جدار سلول باکتری  موجب از هم گسیختگی و پارگی دیواره سلولی ودر نتیجه مرگ باکتری می گردد. اثرات باکتریوسیدی اکسیژن فعال بر روی انواع وسیعی از ارگانیسمها گرم مثبت و باکتریهای گرم منفی و اسپورها و سلولهای رویشی مطالعه شده است.

 (Fetner & Ingols, 1956; Foegeding, 1985; Ishizaki, Shinrik, & Mastuyama, 1986; Restaino, FramPton, Hemphill & Palnikar, 1995)

تحقیقی توسط  Restaion et al (1995) بر روی اثرات ضد باکتریایی آب اکسیژن فعال دار بر ضد میکروارگانیسمهای مربوط به غذا انجام داده شد و مشخص شد که اکسیژن فعال اثرات کشندگی بر روی باکتریهای گرم مثبت مانند Enterococcus faecalis, ،Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes  همچنین باکتریهای گرم منفی مانند Yersinia   enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, دارد.

.(۱۹۹۵) Restaino et al مشخص کرد که اکسیژن فعال، مخمر zygosaecharomyces bacilli ,candida albicans و اسپورها و Aspergillus niger  منهدم می‌کند. انهدام باکتریها توسط اکسیژن فعال از طریق اثر بر روی غشای گلیکوپروتئین و گلیکولیپید می‌باشد.

ویروسها نیزجزو میکروارگانیسم ها می باشند لیکن به وضوح از دیگر سلولها متفاوتند. ویروسها ذراتی غیر مستقل هستند که تنها در داخل سلول میزبان تکثیر می یابند . هر ذره  ویروس  شامل یک مولکول اسید نوکلئیک ( DNAیاRNA ) می باشد.

در اطراف این مولکول پوششی از جنس  پروتئین قرار دارد که  کاپسیدCapsid نامیده می شود وظیفه کاپسید محافظت از اسید نوکلئیک ویروس وامکان پذیر نمودن اتصال و دخول ویروس به سلول میزبان می باشد.مولکولهای اکسیژن فعال با نفوذ از میان پوشش پروتئینی ، اسید نوکلئیک ویروسی را از تخریب می کنند و درغلظت های بالاتر با تخریب  پروتئین کاپسید ، سلول ویروسی را منهدم می نمایند.

گردآوری و تنظیم : دکتر سعید ارسطو

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب