جستجو

درمان درد به وسیله ی ازن

برای پزشکان بالینی مولکول اوزون می تواند اعجاب آور باشد ، با وجود این باید هنوز توانایی های بالقوه ی آن به طور کامل بررسی شود  . مولکول  اوزون  در مبارزه  با  عفونتهای  میکروبی ،  قارچی ، و ویروسی از جمله برای مبارزه با ایدز ،  درمان زخم های التیام ناپذیر ، آرتریت روماتویید و دیگر انواع آرتریت  و  انواع مختلف بیماریهای پوستی و بیماریهای دیگر نقشی ایفا می کند . اما در این بخش بحث خود را به نقش اوزون در درمان درد محدود می کنیم . اوزون یک مولکول سه اتمی اکسیژن  ، و با ساختاری متفاوت با  ساختار  اکسیژن  است .  وجه  تسمیه ی  اوزون ازواژه ی یونانی   به معنای « بوییدن » گرفته شده است . اوزون در دمای اتاق گازی بیرنگ است و خصوصیات آن بویی است شبیه بوی پس توفان در ارتفاعات زیاد یا نزدیک دریا . در سطح زمین تراکم آن ۰/۰۳  تا ۰۴/۰ است . در جو زمین اوزون در نتیجه ی اثر اشعه ی فرا بنفش و اکسیژن با درجه ی خلوص کامل و با کمک تخلیه ی الکتریکی با برق فشار قوی تولید می شود . اوزون  پزشکی مخلوطی از اکسیژن و اوزون با غلظت های متفاوت است. اوزون پزشکی همواره به صورت تازه در محل به وسیله ی مولدهای ویژه و به منظور مصرف و تجویز فوری تولیدمی شود . دوز واقعی اوزون به  وسیله ی یک
پزشک آموزش دیده  و  مطابق با مورد مجاز پزشکی و شرایط بیمارتعیین می شود .
درمان بیماران با ازون یک رویه ی جدید نیست . نخستین مولد اوزون در سال ۱۸۵۷  در آلمان به وسیله ی ورنرزیمنس تولید شد ، و نخستین گزارش در مورد اثر درمانی اوزون در تخلیص خون در سال۱۸۷۰ به وسیله ی لندردر آلمان منتشر شد . در جریان جنگ جهانی اول اوزون به منظور درمان زخم ها ، عارضه ی پای سنگر گانگرن ،و درمان  اثرات گاز سمی  به  کار گرفته  شد  . همچنین در برلین دکتر آلبرت ولف در سال  ۱۹۱۵  از اوزون برای سرطان کولون ، سرطان سرویکس  ،  و زخم بستر استفاده کرد . امروزه پس از
۱۲۵  سال استفاده  از اوزون  درمان با اوزون یک نحوه ی جدید درمان در بسیاری از کشورها؛مانند آلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، روسیه ، رومانی ، جمهوری چک ، لهستان ، مجارستان ، بلغارستان ، اسرائیل، کوبا ، ژاپن، مکزیک و در پنج ایالت از ایالات متحده ی آمریکا شناخته شده است . از  اوزون در جریان جنگ جهانی دوم هم برای درمان زخم های جنگی استفاده فراوان به عمل آمد . پس از این اوزون به این جهت معروفیت پیدا نکرده بود که برای تولید  مولدهای اوزون مواد مقاوم به کارگرفته نمی شد ، و مقدار واقعی غلظت اوزن هم هنوز معلوم نبود.مولدهای سابق اوزون یا از نوع مولدهای تولید اوزون با پروتوهای فرا بنفش و یا از نوع مولدهای پلاسمایی هستند و با این مولدها  غلظت دقیق اوزون تولیدی بسیار دشوار  بود . امروزه با وجود مولدهای اوزون از نوع تخلیه جرقه الکتریکی امکان تعیین دقیق غلظت  اوزون فراهم شده ، و نیز با ایجاد تغییر در جریان برق و اکسیژنمی توان با دقت غلظت اوزون تولیدی را تغییر داد . معلوم شده که درمان با اوزون درمانی بسیار بی خطر و عاری از عوارض نامطلوب جانبی است. در « انجمن پزشکی آلمان برای اوزون درمانی در سال ۱۹۸۰  مطالعه ای  انجام  شد  که  در  آن  ۶۴۴   درمانگر  نتایج  درمان  ۳۸۴۷۷۵   بیمار را که برای شان ۲۳۸/۵۷۹/۵   مورد درمان با اوزون تجویز شده بود ، یک کاسه کردند . از این عده فقط ۴۰ مورد عوارض جانبی گزارش شده بود که نشان می دهد میزان عوارض جانبی نامطلوب قابل چشم پوشی  ( ۰۰۰۰۰۷/۰  درصد ) است و درمان با اوزون به عنوان یکی از مطمئن ترین درمانهای پزشکی توصیف شد . در بین بیماریهایی که بیماران با درد مراجعه می کنند در بیماریهای ذیل درمان با اوزون نتایج
بسیار خوب داشته اند :
آرتریت روماتویید،لپوس ارتیماتوز سیستمیک،اسکلرودرمی،پلی میوزیت ،فیبرومیوزیت ،اسپوندسیلیت آنکیلوزان ،  استئوآرتریت ( ورم استخوانی – مفصلی )  ، سندرم ریتر ، پسوریازیس ، آماس سینوویال ،نقرس،کوندرو کاسینوز،آرتروپاتی ناشی از پیرو فسفات ،پری آرتریت کاسیفیه،تاندینیت کاسیفیه، کاسینوز ، و پرولاپس دیسک بین مهره ای.در« درمانگاه درد» اوستکوآرتریت زانو تزریق در نقاط  تحریک  برای  درمان درد فیبرومیالژی /  درد میوفاشیال ، و پرولاپس دیسک بین مهره ای یا دیسک لغزنده با موفقیت را درمان کرده ایم .

برای پزشکان بالینی مولکول اوزون می تواند اعجاب آور باشد ، با وجود این باید هنوز توانایی های بالقوه ی آن به طور کامل بررسیشود  . مولکول  اوزون  در مبارزه  با  عفونتهای  میکروبی ،  قارچی ، و ویروسی از جمله برای مبارزه با ایدز ،  درمان زخم های التیام ناپذیر ، آرتریت روماتویید و دیگر انواع آرتریت  و  انواع مختلف بیماریهای پوستی و بیماریهای دیگر نقشی ایفا می کند . اما در این بخش بحث خود را به نقش اوزون در درمان درد محدود می کنیم . اوزون یک مولکول سه اتمی اکسیژن  ، و با ساختاری متفاوتبا  ساختار  اکسیژن  است .  وجه  تسمیه ی  اوزون ازواژه ی یونانی   به معنای « بوییدن » گرفته شده است . اوزون در دمای اتاقگازی بیرنگ است و خصوصیات آن بویی است شبیه بوی پس توفان در ارتفاعات زیاد یا نزدیک دریا . در سطح زمین تراکم آن ۰/۰۳تا ۰۴/۰ است . در جو زمین اوزون در نتیجه ی اثر اشعه ی فرا بنفش و اکسیژن با درجه ی خلوص کامل و با کمک تخلیه ی الکتریکیبا برق فشار قوی تولید می شود . اوزون  پزشکی مخلوطی از اکسیژن و اوزون با غلظت های متفاوت است. اوزون پزشکی همواره بهصورت تازه در محل به وسیله ی مولدهای ویژه و به منظور مصرف و تجویز فوری تولیدمی شود . دوز واقعی اوزون به  وسیله ی یکپزشک آموزش دیده  و  مطابق با مورد مجاز پزشکی و شرایط بیمارتعیین می شود . درمان بیماران با ازون یک رویه ی جدید نیست . نخستین مولد اوزون در سال ۱۸۵۷  در آلمان به وسیله ی ورنرزیمنس تولید شد ، و نخستین گزارش در مورد اثر درمانی اوزون در تخلیص خون در سال۱۸۷۰ به وسیله ی لندردر آلمان منتشر شد . در جریان جنگ جهانی اول اوزون به منظور درمان زخم ها ، عارضه ی پای سنگر گانگرن ،و درمان  اثرات گاز سمی  به  کار گرفته  شد  . همچنین دربرلین دکتر آلبرت ولف در سال  ۱۹۱۵  از اوزون برای سرطان کولون ، سرطان سرویکس  ،  و زخم بستر استفاده کرد . امروزه پس از۱۲۵  سال استفاده  از اوزون  درمان با اوزون یک نحوه ی جدید درمان در بسیاری از کشورها؛مانند آلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، روسیه ، رومانی ، جمهوری چک ، لهستان ، مجارستان ، بلغارستان ، اسرائیل، کوبا ، ژاپن، مکزیک و در پنج ایالت از ایالات متحده ی آمریکا شناخته شده است . از  اوزون در جریان جنگ جهانی دوم هم برای درمان زخم های جنگی استفاده فراوان به عمل آمد . پس از ایناوزون به این جهت معروفیت پیدا نکرده بود که برای تولید  مولدهای اوزون مواد مقاوم به کارگرفته نمی شد ، و مقدار واقعی غلظتاوزن هم هنوز معلوم نبود.مولدهای سابق اوزون یا از نوع مولدهای تولید اوزون با پروتوهای فرا بنفش و یا از نوع مولدهای پلاسماییهستند و با این مولدها  غلظت دقیق اوزون تولیدی بسیار دشوار  بود . امروزه با وجود مولدهای اوزون از نوع تخلیه جرقه الکتریکیامکان تعیین دقیق غلظت  اوزون فراهم شده ، و نیز با ایجاد تغییر در جریان برق و اکسیژنمی توان با دقت غلظت اوزون تولیدی راتغییر داد . معلوم شده که درمان با اوزون درمانی بسیار بی خطر و عاری از عوارض نامطلوب جانبی است. در « انجمن پزشکی آلمان برای اوزون درمانی در سال ۱۹۸۰  مطالعه ای  انجام  شد  که  در  آن  ۶۴۴   درمانگر  نتایج  درمان  ۳۸۴۷۷۵   بیمار را که برای شان۲۳۸/۵۷۹/۵   مورد درمان با اوزون تجویز شده بود ، یک کاسه کردند . از این عده فقط ۴۰ مورد عوارض جانبی گزارش شده بود که نشان می دهد میزان عوارض جانبی نامطلوب قابل چشم پوشی  ( ۰۰۰۰۰۷/۰  درصد ) است و درمان با اوزون به عنوان یکی از مطمئنترین درمانهای پزشکی توصیف شد . در بین بیماریهایی که بیماران با درد مراجعه می کنند در بیماریهای ذیل درمان با اوزون نتایج بسیار خوب داشته اند :آرتریت روماتویید،لپوس ارتیماتوز سیستمیک،اسکلرودرمی،پلی میوزیت ،فیبرومیوزیت ،اسپوندسیلیت آنکیلوزان ،  استئوآرتریت ( ورم استخوانی – مفصلی )  ، سندرم ریتر ، پسوریازیس ، آماس سینوویال ،نقرس،کوندرو کاسینوز،آرتروپاتی ناشی از پیرو فسفات،پری آرتریت کاسیفیه،تاندینیت کاسیفیه، کاسینوز ، و پرولاپس دیسک بین مهره ای.در« درمانگاه درد» اوستکوآرتریت زانو تزریق در نقاط  تحریک  برای  درمان درد فیبرومیالژی /  درد میوفاشیال ، و پرولاپس دیسک بین مهره ای یا دیسک لغزنده با موفقیت را درمان کرده ایم .

طرز تجویز اوزون

برای تجویز اوزون روشهای متفاوتی وجود دارد ؛ مانند استنشاق مخلوطی از اوزون  ،  اکسیژن  ،  یا مخلوطی از اوزون و هوا ، تزریق اوزون از طریق رکتوم یا واژن ، درمان با آب اوزون دار ( به صورت آشامیدن آب ، پانسمان زخم ها یا جراحات و غیره ) ، انتقال خون اوزون دار ، به کار گیری روغن اوزون دار ، و مانند این ها  ،  روش تجویز به نوع و محل بیماری بستگی دارد  . اما ما برای درمان انواع متفاوت درد از تزریق فقط گاز اوزون با غلظت های متفاوت استفاده می کنیم  .  مولکول اوزون پایدار نیست  ،  و نیم عمر آن فقط ۲ دقیقه است . بنابراین پس از ۲۰ دقیقه فقط نیمی از اوزون اولیه باقی می مند و بقیه تاختلالل به اکسیژن می شوند . افزایش دما نیم عمر اوزون  را  کاهش  می دهد  . برای تزریق  اوزون  همیشه اوزون تازه در محل تهیه شده و بلافاصله تجویز می شود ، برای تزریق اوزون فقط از سرنگ های مقاوم در برابر اوزون باید استفاده شود.مورد عدم تجویز درمان با اوزون بسیار محدود است ، و عبارت اند از : خونریزی فعال در هر محل از بدن، بارداری ، وپرکاری فعال تیروئید . ساز وکارهای اثر اوزون متعدداند.بخش بزرگی از عمل اوزون ناشی از اتم فعال اکسیژن آزاد شده در نتیجه ی شکسته شدن مولکول اوزون است.اوزون علاوه بر عمل میکروب کش ، قارچ کش ، ویروس کش که دارد سوخت و ساز سلولی را هم فعال می کند ، دستگاه ایمنی را تعدیل می نماید ، و آنتی اکسیدان ها  و  برداشت  و  پاکسازی رادیکالهای بدن را افزایش داده و فعال می کند . برای درمان درد ساز و کارهای  متفاوت  دیگری هم  دخالت دارند ، اوزون جریان خون را تقویت می کند ، کلامپینگ و گویچه های سرخ خون را کاهش می دهد یا حذف می کند.انعطاف پذیری آن به موازات توان حمل اکسیژن محفوظ می ماند ( به علت تحریک ۳ و ۲ دی فسفو گلیسرات).اکسیژن رساندن به بافت ها افزایش می یابد زیرا با تجویز اوزون افزایش جزیی در فشار خون حاصل و ویسکوزیتی خون کاهش می یابد . همچنین اوزون  پلاک های  سرخرگی را اکسیده و امکان برداشته شدن تکه های تولید شده از پلاک و جلوگیری ازبسته شدن عروق  را  فراهم می نماید . همه ی این اعمال  اوزون منجر به افزایش اکسیژن آزاد شده در بافت های بیمار می شوند. با تجویز اوزون تشکیل واسطه های آماسی مانند پروستاگلاندین های مختلف هم کاهش می یابد و با این ترتیب اوزون عمل ضد آماسی هم دارد .
در مورد پرولاپس دیسک بین مهره ای  (  یا دیسک لغزنده )  ساز و کارهای دیگری عمل می کنند . دیسک بین مهره ای از نکلئوس پولپوزوس پر شده که ماده ای ژله مانند است و آب را در خود نگاه می دارد  ( ۹۰ درصد از ماده ی دیسک آب است ) وقتی اوزون در دیسک تزریق شود  پل های پروتئوگلیکان  در ماده ی ژله  مانند دیسک در هم شکسته می شوند و دیگر نمی توانند آب را در خود نگهداری کنند در نتیجه دیسک چروکیده و مومی می شود و این کاری معادل دیسککتومی با جراحی است ، و از این رو این عمل را دیسککتومی با اوزون،یا اوزونوکلئولیزیس می نامند.در مجلات جراحی اعصاب منتشر شده عنوان گردیده که تا ۸۵ درصد عمل های  جراحی دیسک با این مداخله ی  غیر  جراحی  اجتناب  پذیراند . میزان موفقیت این عمل ۸۸ درصد و قابل مقایسه یا دیسککتومی  جراحی   ( ۹۰-۵۰  درصد  )   است .  عوارض آن به نحو قابل توجهی کم ، و بسیار کمتر از عوارض عمل جراحی است . در عرصه های  گوناگون پزشکی –  بویژه در درمان درد  اوزون  بتدریج معروف می شود تغییرات جدید تردر تکنیک ها و موارد تجویز اوزون در  نشریات علمی به صورت روزافزون  درباره ی  پزشکی  و جانوری  انجام می شود .که نشان می دهد اوزن برای جامعه پزشکی بیشتر  پذیرفته شده و به تدریج معروف ترهم می شود
تنظیم و گرد آوری  : دکتر نادر نبی

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب