جستجو

ازون و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

ازون و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

اطاق-عملبرنامه ازون و پیشگیری از عفونت موفقیت آمیز نه تنها می تواند به کاهش میزان مرگ و میر در بیمارستان ها کمک کند بلکه می تواند برای سازمان بهداشت و درمان بسیار مقرون به صرفه باشد (Khon etal., 1999) . با توجه به اینکه یک سوم از تمام عفونت قابل پیشگیری می باشند ، اقدامات پیشگیری و کنترل نیاز به یک اولویت برای هر سازمان مراقبت های بهداشتی می باشد( ۲۰۰۳ (Tilton, . برای مبارزه با عفونت هایی که درمراکز بهداشتی درمانی رخ می دهند یک روش یکپارچه با استفاده از اقدامات مختلف پیشگیری با بالاترین اثر گذاری در نظر گرفته شده است (۲۰۰۳(Tilton. . این شامل اقداماتی از قبیل : اجرای رویه های بهداشتی مناسب توسط کارکنان مراقبت های بهداشتی در مراکز مربوطه ، ابداع روش های پزشکی تهاجمی در مقابل آلودگی ها ، برنامه های ضد عفونی نمودن استخرها و ضدعفونی مستمر و مداوم محل و تجهیزات در سراسر مراکز مراقبت های بهداشتی رایگان مانند ازون و پیشگیری از عفونت می باشد . برنامه های کاربردی ضد عفونی برای منازل هم توصیه می گردد خاصا برای افرادی که درمان های مصونیت عفونی را طی کرده اند و یا افرادی که مراجعت های کثیر به مراکز درمانی و مراقبتی دارند. همانطور که قبلا ذکر شد، تعداد زیادی از عفونت ها (۸۰٪) توسط بیمار به بیمارستان منتقل می گردد.
ضد عفونی به معنای استفاده از یک روش شیمیایی برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا ، تقریبا درهمه جا به رسمیت شناخته شده است اما نه لزوما در تمام اشکال میکروبی در اشیاء بی جان (Tilton, 2003) . ضد میکروب هایی مانند ید، کلرهگزیدین ، محلول الکل ایزوپروپیل ۷۰٪ و هگزاکلروفن ( ماده متبلورباکتری کش )اغلب در بیمارستان ها و دیگرمراکز مراقبت بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. کلرهگزیدین و هگزاکلروفن در برابر بسیاری از میکرو ارگانیسم ها فعال عمل می نمایند اما در برابر Gram-negative bacteria “” ( ) عملکرد ضعیفی دارند .
ازون و پیشگیری از عفونت عامل قدرتمند ضد میکروبی می باشد که در طیف گسترده ه یافت می گردد .  ازون و پیشگیری از عفونت در برابر باکتری ها ، قارچ ها، ویروس ها، تک یاخته ها، و بذرهای باکتریایی و قارچی موثرمی باشد(Kim, Yousef, & Chrism, 1999) . ازون و پیشگیری از عفونت بخاطر اثر اکسید کنندگی قوی آن است ، که باعث تخریب اسیدهای چرب در غشای سلولی می گردد.
یک معضل بزرگ در عفونت های مراقبت های بهداشتی و کنترل اینست که برخی از گونه های باکتری ها در برابر مواد شیمیایی خاص ضد عفونی کننده می توانند ایجاد مقاومت نمایند (Tilton، ۲۰۰۳) . از سوی دیگر ازون و پیشگیری از عفونت در طی چند ثانیه باکتری ها را طی یک فرایندی بنام ” cell lysing ” ( ) می کشد. ازون و پیشگیری از عفونت بطور مولکولی غشاء سلول را پاره می نماید و باعث پراکنده شدن بخش سیتوپلاسم سلول شده و فعال شدن مجدد را( خواص قبلی را داشتن ) غیر ممکن می سازد . بهمن خاطر میکروارگانیزم ها نمی توانند سویه های مقاومت ازن را افزایش دهند بنابراین از بین بردن میکرو ارگانیزم ها نیازمند تغییرات دوره ای آفت کش ها می باشد (Pope et al., 1984) . با لحاظ مزایای کاربردی چنین روشی ، فناوری ازن در یک استراتژی ترکیبی برای جلوگیری از عفونت ها ی بیمارستانی خوب عمل می نماید.

لارنس فرانکن- نوامبر۲۰۰۵      –    ترجمه : دکتر واهب نیا

مطالب ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ویدیو های منتخب